Köpvillkor

köpvillkor

Giltigt från och med 2020-07-15 tillsvidare.

1. INLEDNING

1.1. Dessa Allmänna Köpevillkor gäller mellan Via Viridi AB med organisationsnummer 559247–7128, och den juridiska person som beställer de Tjänster (“Beställaren”) som Via Viridi AB tillhandahåller samt den/de Deltagare som nyttjar de beställda Tjänsterna.

1.2. Nedan refereras till “vi”, “oss”, “vår” eller “våra”, varvid menas Via Viridi AB. 

1.3. Beställaren/Deltagare och Via Viridi AB refereras gemensamt till som “Parterna” samt var för sig som “Part”.

1.4. Vid köp av våra Tjänster samtycker Beställaren/Deltagare härmed till att vid varje tid följa och uppfylla våra Allmänna Köpevillkor samt att följa de instruktioner som lämnas avseende användandet av Tjänsterna.

1.5. Ett personuppgiftsbiträdesavtal finns även integrerat i dessa Allmänna Köpevillkor (klausul 13), som ger oss rätt att behandla Beställarens/Deltagares personuppgifter som en nödvändig del av leveransen av Tjänsten.

1.6. Den fysiska person som ingår avtal med oss avseende våra Tjänster och som representerar en juridisk person, bekräftar att denne har rätt att ingå juridiskt bindande avtal på̊ vägnar av den juridiska person som representeras.

1.7. Beställaren ska utse en kontaktperson som har befogenhet att lämna för Beställaren bindande besked i de frågor som avser Tjänsten. Byte av kontaktperson ska meddelas oss skriftligen.

2. Våra tjänster

2.1. Vi erbjuder följande Tjänster både genom digital närvaro eller fysisk närvaro:

 • Föreläsningar,
 • Workshoppar,
 • E-kurser
 • Rådgivning,
 • Affärsutveckling,
 • Administrativa åtgärder.

 

2.2. Mer information om våra aktuella Tjänster finns att läsa på vår webbplats www.viaviridi.se

3. Köp

3.1. Köp sker via Webbplatsen och är bindande omedelbart efter köpet. Alla köp bekräftas omgående via e-post till den av Beställaren angivna e-postadressen.

3.2. Köp av våra Tjänster sker även i samband accepterad offert.

4. Priser

4.1. Alla priser anges i svenska kronor (SEK).

4.2. De aktuella priserna framgår vid köptillfället eller av accepterad offert.

5. Betalning och betalningsvillkor

5.1. Vi erbjuder följande betalningsalternativ:

5.1.1. Fakturabetalning. Fakturering sker efter utförd Tjänst och betalningsvillkor är 10 dagar netto, om inte annat avtalats. Faktura skickas via e-post och det finns möjlighet att få e-faktura vid förfrågan. Om betalning inte erläggs i tid tillkommer 8 % dröjsmålsränta fram till dess att full betalning sker. Vid utebliven betalning, förbehåller vi oss även rätten att överlämna ärendet till inkasso och Kronofogdemyndigheten.

5.1.2. Betalning av våra e-kurser sker enligt vald betalningsmetod i samband med betalningstillfället via vår Webbplats genom Klarna Checkout. Mer information finns att läsa via Klarnas Allmänna villkor: https://www.klarna.com/se/villkor/

6. Kreditupplysning

6.1. Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning på nya kunder samt vid större beställningar av våra Tjänster. Om det av kreditupplysningen framgår att betalning av faktura inte kan garanteras, har vi rätt att neka till beställningen eller kräva förskottsbetalning.

7. Nyttjanderätt och immateriella rättigheter

7.1. Våra Tjänster inklusive tillhörande material, får endast göras tillgängliga för Beställaren/Deltagare internt inom verksamheten, och får inte användas för kommersiellt bruk. Beställaren/Deltagare får en icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke under- eller vidarelicensieringsbar rätt, att nyttja Tjänsten och tillhörande material.

7.2. Beställaren/Deltagare ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Webbplatsen och våra digitala Tjänster.

7.3. Tillgången till Tjänsten inklusive material är bunden till Beställaren/Deltagare, om inte annat överenskommits skriftligen mellan Parterna. Det är inte tillåtet att helt eller delvis, kopiera, modifiera, reproducera, återanvända, tillgängliggöra, dela, överföra, bearbeta, översätta, använda för att skapa bearbetade verk, sälja, överlåta, underlicensera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd utöver tillåten användning avseende Tjänsten eller dess innehåll och material, om inte annat skriftligen avtalats och överenskommits mellan Parterna.

7.4. Vi äger samtliga immateriella rättigheter tillhörande våra Tjänster, material och information, inklusive men inte begränsat till texter, dokument, bilder, layouter, logotyper, och därtill hörande rättigheter (exempelvis copyright och varumärkesskydd, oavsett om dessa är registrerade eller inte). Ingenting i avtalet rörande Tjänsten innebär att någon av dessa rättigheter överförs till Beställaren/Deltagare.

8. Avbokningar

8.1. Vid avbokning 14–8 kalenderdagar före Tjänstens startdag debiteras 25 % av avgiften. Vid avbokning 7–0 kalenderdagar före Tjänstens startdag debiteras 50 % av avgiften. Vid utebliven avbokning debiteras 100% av avgiften. Samtliga avbokningar ska meddelas oss skriftligen via e-post till: info@viaviridi.se.

8.2. Vi förbehåller oss rätten att ställa in eller senarelägga en bokad Tjänst, om deltagarantalet är för lågt. Vi har även rätt att ställa in eller senarelägga en Tjänst, om undervisaren skulle insjukna och en behörig ersättare inte finns att tillgå. Vi reserverar oss även i övrigt för ändringar beträffande undervisare, lokal, tider och liknande. Förändringar eller avbokningar ger inte rätt till någon skadeståndsersättning eller liknande.

9. Marknadsföring

9.1. Vi kan komma att använda uppgifter om Beställaren i marknadsföringssyfte, exempelvis som referens vid kundbearbetning eller genom publicering på vår Webbplats. Innan publicering av Beställarens firma eller logotyp sker på vår Webbplats eller i våra sociala medier (Facebook, Linkedin och Instagram), ska Beställarens godkännande inhämtas. Motsvarande gäller även om Beställaren vill publicera vår logotyp och firma i marknadsföringssyfte eller liknande.

10. ansvar

10.1. Innehållet i Tjänsterna och på Webbplatsen har sammanställts med största möjliga noggrannhet. Vi kan dock inte utesluta att viss information inte är fullständig eller fullt uppdaterad över tid. Vi reserverar oss för eventuella fel i skriftlig information. Skulle något förekomma som kan ge ett felaktigt intryck kommer vi så snabbt som möjligt att korrigera felet. Beställaren/Deltagare ansvarar för sitt eget användande av informationen och är införstådd med att vi inte ansvarar för det.

10.2. Webbplatsen utvecklas och uppdateras löpande. Det lämnas inga garantier om att Webbplatsen eller att de valda digitala lösningarna som används för Tjänsternas utförande, kommer att vara fria från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. Vi ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Webbplatsen.

10.3. Vi kan inte hållas ansvariga för tekniska fel, virus, Webbplatsens tillgänglighet, andra fel hänförliga till digitala lösningars funktionalitet eller liknande. Vi har rätt att stänga av tillgången till Webbplatsen/Tjänst för underhåll, för att skydda Webbplatsen/Tjänst från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vi behöver inte meddela Beställare/Deltagare när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Webbplatsen/Tjänst på grund av avbrott, underhåll, fel eller liknande ger inte rätt till skadestånd, återbetalning eller annan ersättning.

10.4. Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Beställare/Deltagare eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av våra Tjänster eller Webbplatsen, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt.

11. Statistik och anonymiserade data

11.1. Vi har rätt att anonymisera personuppgifter och samtliga data som lämnas till oss från andra personuppgiftsansvariga, exempelvis Beställare/Deltagare. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till personuppgifter. All äganderätt till anonymiserade data tillfaller oss och vi har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden. Vi har även rätt att använda samtliga anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål samt för utveckling av Webbplatsen och våra Tjänster.

12. Personuppgiftsbehandling

12.1. Samtliga personuppgifter som vi behandlar, behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (GDPR). Mer information om vår personuppgiftsbehandling finns att läsa i vår integritetspolicy

12.2. Klarna behandlar personuppgifter som Beställaren anger i samband med betalning via Klarna Checkout. Mer information om Klarnas behandling av personuppgifter finns att läsa via Klarnas Integritetspolicy: http://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy

13. Personuppgiftsbiträdesavtal

13.1. Vi får endast behandla personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Beställarens instruktioner. Vi instrueras härmed att behandla personuppgifter på följande sätt:

 • endast i enlighet med gällande lag,
 • för att uppfylla alla förpliktelser enligt avtal mellan oss,
 • på så sätt som anges i detta avtal.

 

13.2. Beställaren bekräftar härmed att denne, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, vid användning av Tjänsten:

 • behandlar personuppgifter i enlighet med kraven i gällande dataskyddslagstiftning,
 • har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella personuppgifterna till oss, inklusive till eventuella underbiträden som vi använder,
 • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de personuppgifter som lämnats till oss,
 • instämmer i att vår implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och personuppgifter,
 • inte ska överföra några känsliga personuppgifter till varken oss eller nätbutiken, tex. uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.

 

13.3. Vi ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av personuppgifter enligt gällande dataskyddslagstiftning även efter att avtalsförhållandet mellan oss har upphört.

13.4. Vi ska genomföra systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå, med hänsyn tagen till den senaste tekniken och implementationskostnader i förhållande till den risk som behandlingen innebär och typen av personuppgifter som ska skyddas.

13.5. Vi ska bistå Beställaren med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till typen av behandling och den informationen som är tillgänglig för oss, för att Beställaren ska uppfylla sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32-36.

13.6. Vi ska göra det möjligt för Beställaren att uppfylla de rättsliga krav som gäller för information till relevanta dataskyddsmyndigheter och Registrerade vid personuppgiftsincidenter. Vi ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Kund om:

 • förfrågningar om utlämnande av personuppgifter som erhållits från en Registrerad,
 • förfrågningar från myndigheter, exempelvis Polisen, om utlämnande av personuppgifter.

 

13.7. Vi får inte utan föregående medgivande från Beställaren:

 • svara direkt på förfrågningar från Registrerade, eller
 • delge innehåll rörande avtalet till myndigheter som Polisen, inklusive personuppgifter, med undantag för vad som är lagstadgat, exempelvis genom domstolsbeslut eller liknande beslut.

 

13.8. Beställaren har rätt att genomföra årlig revision av vår personuppgiftshantering. Beställaren ger oss befogenhet, att av säkerhetsskäl bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor. Beställaren står för eventuella kostnader som uppstår i samband med begärda revisioner. Hjälp från oss, som överstiger standardtjänsten som vi tillhandahåller och/eller underleverantörer för att följa gällande dataskyddslagstiftning, kommer att debiteras.

13.9. När vårt avtalsförhållande upphör kommer vi att radera samtliga icke nödvändiga personuppgifter som behandlats på uppdrag av Beställaren. Vi kan behålla personuppgifter efter att vårt avtalsförhållande har upphört i den utsträckning det krävs enligt lag, med samma typ av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som beskrivs i detta avtal.

14. Ändringar

14.1. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Allmänna Köpevillkor. Eventuella ändringar gäller för köp av Tjänster som sker efter det att den ändrade versionen av Köpevillkoren har publicerats på Webbplatsen. Den senaste versionen finns alltid publicerad på Webbplatsen och vi rekommenderar Beställare/Deltagare därför att regelbundet hålla sig uppdaterade rörande innehållet.

14.2. Vi har rätt att fritt ändra Webbplatsens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela Beställare/Deltagare om det. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse.

14.3. Vi förbehåller oss rätten att när som helst förändra utbudet av och priset på våra Tjänster samt rätten att upphöra med tillhandahållandet av våra Tjänster. Sådant upphörande eller förändring av Tjänst som påverkar en bokad Tjänst, sker efter att Tjänsten har utförts, om inget annat särskilt avtalats.

15. Force Majeure

15.1. Om fullgörandet av våra Tjänster och skyldigheter förhindras på grund av omständighet utanför vår kontroll, ska det utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från samtliga påföljder och ersättningsanspråk.

15.2. Som händelser utanför vår kontroll anses bl.a. utbrott av smittor, exempelvis Covid-19 (“Coronavirus”) och pandemier som uppstått på grund av smittspridning i samhället/världen och dess följder som bland annat påverkar den fria rörligheten, konflikt på arbetsmarknaden, naturkatastrof, eldsvåda, krig, mobilisering, terroristhandling, oförutsedd militärinkallelse av stor omfattning, rekvisition, beslag, uppror eller andra liknande händelser. Så snart hindret upphör, ska förpliktelser utföras på avtalas sätt.

16. Avtalsbrott

16.1. Vi har rätt att säga upp ingått avtal med omedelbar verkan vid Beställarens obestånd eller om Beställaren/Deltagare bryter mot dessa Allmänna Köpevillkor. Vi förbehåller oss även rätten att kräva skadestånd samt att vidta rättsliga åtgärder med anledning av avtalsbrottet.

17. övrigt

17.1. Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Köpevillkor, eller i annat avtal mellan Parterna, bedöms vara olaglig, ogiltig eller inte verkställbar av någon anledning, ska sådan bestämmelse anses vara utelämnad och det ska inte påverka giltigheten eller verkställigheten av någon av de återstående bestämmelserna. Istället ska Parterna omförhandla bestämmelsen ifråga.

18. Tillämplig lag och tvist

18.1. Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag och rätt. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa Allmänna villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska och prövas av allmän domstol i Halmstad.